Årsredovisning

Alla bokföringsskyldiga ska upprätta ett bokslut.

Bokslut

Bokföringsåret avslutas med en sammanställning av den löpande bokföringen och upprättandet av en årsredovisning (årsbokslut för de mindre företagen). Alla bokföringsskyldiga ska upprätta ett bokslut medan endast vissa bolagsformer är skyldig att inkomma med årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket. Revisionsberättelse upprättas av en auktoriserad revisor.

Tyngdpunkten på det manuella arbetet ligger i följande moment:

• Avstämning av periodiseringsuppgifter
• Val av bokslutsdisposition
• Skapa verifikat för bokslutstransaktioner
• Upprätta årsredovisning

Inkomstdeklarationer

När bokslutet är upprättat finns underlaget för att upprätta företagets inkomstdeklaration som sänds till Skattemyndigheten. I ägarledda företag är ofta ägarens personliga inkomstdeklaration beroende av företagets och upprättas vanligtvis samtidigt som man deklarerar företaget.

Tyngdpunkten på det manuella arbetet ligger i följande moment:

• Insamla uppgifter från bokföring och Skatteverket
• Upprätta företagets inkomstdeklaration
• Upprätta företagsägarens inkomstdeklaration
• Beräkna slutlig skatt och bevaka avstämning med Skattemyndigheten